Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-06-21

W czwartek 27 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pyskowice za rok 2018 - debata nad przedstawionym raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 90).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2018 (druk nr 95).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 r. (druk nr 91).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Opieka wytchnieniowa w Gminie Pyskowice w 2019 roku" (druk nr 98).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 93).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (druk nr 100).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 101).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie Gminy Pyskowice (druk nr 103).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 94).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 92).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" (druk nr 97).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w 2019 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice-ekologia wpisana w rozwój" (druk nr 104).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego (druk nr 96).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. (druk nr 89).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 86).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego (druk nr 87).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 88).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 99)
 26. Sprawy organizacyjne.
 27. Zamknięcie sesji.
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę