IX SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-06-21

W czwartek 27 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pyskowice za rok 2018 - debata nad przedstawionym raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 90).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2018 (druk nr 95).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 r. (druk nr 91).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Opieka wytchnieniowa w Gminie Pyskowice w 2019 roku" (druk nr 98).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 93).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (druk nr 100).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 101).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie Gminy Pyskowice (druk nr 103).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 94).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 92).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa" (druk nr 97).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w 2019 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice-ekologia wpisana w rozwój" (druk nr 104).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego (druk nr 96).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. (druk nr 89).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 86).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego (druk nr 87).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 88).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 99)
 26. Sprawy organizacyjne.
 27. Zamknięcie sesji.