Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

 

Informacja dla Rodziców/Uczniów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227), w latach szkolnych 2020/2021-2022/2023 pomoc  w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego  i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      słabosłyszącym,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

7)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn.zm.).

 

Rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom wymienionym w pkt 1-7, uczęszczającym do:

-        branżowej szkoły I stopnia,

-        klasy I branżowej szkoły II stopnia,

-        klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

-        klas II–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

-        klas I-II pięcioletniego technikum,

-        klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

-        klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-        klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

-        klas I i II liceum sztuk plastycznych,

-        klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych  w liceum sztuk plastycznych,

-        klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

oraz uczniom wymienionym w pkt 8-9, uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom wymienionym w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

-        klasy III branżowej szkoły I stopnia,

-        klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych  w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku do:

-        klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

-        klasy I branżowej szkoły II stopnia,

-        klas I i II pięcioletniego technikum,

-        klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej  w pięcioletnim technikum,

-        klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-        klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

-        klas I i II liceum sztuk plastycznych,

-        klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych  w liceum sztuk plastycznych,

-        klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom wymienionym w pkt 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

-        branżowej szkoły I stopnia,

-        branżowej szkoły II stopnia,

-        klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

-        klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

-        klas I-III pięcioletniego technikum,

-        klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

-        klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-        klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

-        klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

-        klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły pięknych,

-        klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych

oraz uczniom wymienionym w pkt 8-9 uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

-        branżowej szkoły I stopnia,

-        branżowej szkoły II stopnia,

-        klas I-III pięcioletniego technikum,

-        klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

-        klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-        klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

-        klas I-III liceum sztuk plastycznych,

-        klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

-        klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły pięknych,

-        klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

-        branżowej szkoły I stopnia,

-        branżowej szkoły II stopnia,

-        czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

-        klas I-IV pięcioletniego technikum,

-        klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

-        klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-        klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

-        klas I-IV liceum sztuk plastycznych,

-        klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych

oraz uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom , o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym  w tym roku szkolnym do:

-        branżowej szkoły I stopnia,

-        branżowej szkoły II stopnia,

-        klas I-IV pięcioletniego technikum,

-        klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

-        klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-        klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

-        klas I-IV liceum sztuk plastycznych,

-        klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc, o której mowa w informacji, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023,  w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jst albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości określonej w par. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w latach 2020-2022.

 W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych                  i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wysokość dofinansowania – określa  § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych                           w latach 2020-2022.

Termin składania wniosków  w roku szkolnym 2020/2021 określony przez Burmistrza Miasta Pyskowice –

7 - 25 września 2020 r.

-/-

                              

Pyskowice, 30.07.2020 r.

 

Opracowano w ZOPO na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) oraz zarządzenia nr RZ.0050.215.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę