Stacja Kultury


W ramach inwestycji pn. Stacja kultury-adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej, gmina Pyskowice realizuje dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; projekt pn. „Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej” oraz projekt pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”.

Projekt pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach” był realizowany
w latach 2020-2022. Na ten cel Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z budżet państwa z kontraktu terytorialnego w łącznej kwocie 2 260 989,16 zł.

Cel projektu

Projekt polegał na termomodernizacji budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach, przy ul. Wolności 16. W ramach projektu wykonano:

  • docieplenie ścian od wewnątrz;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wymiana źródła ciepła na gazowe i modernizacja instalacji CO i c.w.u;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej;
  • montaż systemu wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła;

Realizacja projektu miała na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice, ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia czy redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawę czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice.

Więcej na temat "Termomodernizacji byłego dworca kolejowego w Pyskowicach" (link)  tutaj.


Projekt pn. „Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej” jest realizowany w latach 2020-2023. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej kwocie 14 140 401,92 zł. Gmina Pyskowice powyższy projekt realizuje w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, realizowanym jednocześnie z pracami termomodernizacyjnymi, który zakończył się pod koniec 2022 r. opracowano dokumentację projektową całej inwestycji oraz wykonano roboty budowlane, które obejmowały m.in. wykonanie nowej konstrukcji dachu, wykonanie szybu windy, montaż świetlików dachowych, wykonanie ścian wewnętrznych, wykonanie klatek schodowych czy wykonanie i wyposażenie sanitariatów.

W ramach drugiego etapu, który realizowany jest w roku 2023 zostaną wykonane roboty polegające m.in. na pracach rozbiórkowych, pogłębieniu części piwnic z podbiciem fundamentów oraz wykonanie i wyposażenie sanitariatów i zaplecza w tej części piwnic, renowację istniejących elewacji, rozbudowa obiektu o dalszą część, dobudowę przeszklonego przedsionka, montaż windy, czy zakup krzeseł oraz mobilnych ścianek do sali koncertowej.

Istotą projektu jest stworzenie warunków wspierających proces włączenia grup dysfunkcyjnych zamieszkujących obszary zdegradowane, oraz aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integrację mieszkańców podobszaru rewitalizacji Pyskowice - południe. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru, postrzeganej w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Więcej na temat projektu "Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej” (link) tutaj.

 

Wizualizacja projektu - fragment skweru i budynek dworca PKP w Pyskowicach

Wizualizacja projektu - fragment skweru i budynek dworca PKP w Pyskowicach


Stacja Kultury - postęp realizacji inwestycji - filmy

2021-2023

2022 rok

2021 rok


Stacja Kultury - postęp realizacji inwestycji - dokumentacja fotograficzna z opisem

Budynek byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - zdjęcie z 2018 r.

Budynek byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - zdjęcie z 2018 r.