Stacja Kultury


W ramach realizacji inwestycji pn. „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”, Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na projekt pn. "Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach".

Cel projektu

Założeniem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na gazowe oraz montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej dla budynku byłe dworca PKP w Pyskowicach.

W ramach prac zostanie wykonane:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana źródła ciepła na gazowe i modernizacja instalacji CO i c.w.u.,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżet państwa z kontraktu terytorialnego.

Dofinansowane  UE – RPO WSL: 1 688 913,44 zł. 

Dofinansowane  z budżetu państwa: 198 695,68 zł.

Planowany termin realizacji inwestycji do końca 2022 r.


Gmina Pyskowice realizuje projekt „Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja budynku dworca PKP w Pyskowicach przy ulicy Wolności. Zakres projektu obejmuje wykonanie kompleksowych prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, dzięki którym obiektowi zostaną nadane nowe funkcje. Budynek dworca będzie wykorzystywany na potrzeby działalności społecznej, edukacyjnej czy kulturalnej.

Celem projektu jest stworzenie warunków wspierających proces włączenia grup dysfunkcyjnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i integrację mieszkańców podobszaru rewitalizacji Pyskowice – południe. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru, postrzeganej w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 9 532 730,50 zł.

Dofinansowanie UE: 8 761 555,07 zł.

Okres realizacji: kwiecień 2020 – styczeń 2023.

Wizualizacja projektu - fragment skweru i budynek dworca PKP w Pyskowicach

Wizualizacja projektu - fragment skweru i budynek dworca PKP w Pyskowicach


Stacja Kultury - postęp realizacji inwestycji

2022 rok

2021 rok


 

Budynek byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - zdjęcie z 2018 r.

Budynek byłego dworca kolejowego w Pyskowicach - zdjęcie z 2018 r.