Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 

 Podstawa prawna:

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  poz. 1644) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.    w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391 – obowiązujące od 1 września 2019 r.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z  2018 r. poz. 362, z późn.zm.),
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia   24.12.2013 r.).

 Zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1)       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)       młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a)       w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b)       w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

 3)       młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie   z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,

- w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – do 10 000 zł.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

1)       kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)       kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3)       kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ( ¬oryginał),

4)       uzupełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. – Dz. U. poz. 1543),

5)       kopie wszystkie zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu ostatnich 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6)       oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przygotowaniem zawodowym danego młodocianego pracownika wraz z informacją o wysokości otrzymanej z OHP refundacji  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego;

7)       w przypadku spółek, należy dołączyć kopię umowy/akt założycielski, aktualny odpis z KRS.

Uwaga!

→ wszystkie kopie dokumentów pracodawca potwierdza za zgodność z oryginałem (podpis, data);

→ w przypadku skrócenia okresu nauki, należy dołączyć dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia;

→ w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu, należy dołączyć świadectwo pracy

     poprzedniego pracodawcy;

→ w przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikacje do prowadzenia przygotowania

zawodowego, należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu tej osoby; w przypadku prowadzenia zakładu         w imieniu pracodawcy, należy dołączyć dokumenty potwierdzające  ten fakt;

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – część D strona 5/7:

  • pytanie 1 - należy zaznaczyć – TAK,
  • pytanie 2 – należy zaznaczyć – NIE,

(odpowiedzi te są prawidłowe dla umów zawartych po 30.06.2014 r.);

 część E strona 6/7 – należy uzupełnić zgodnie z uprawnieniami.

 → informacja dot. powiązań  z innymi przedsiębiorcami - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013  r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352), limit pomocy de minimis przysługuje jednemu przedsiębiorstwu.  Definicja „jednego przedsiębiorstwa została określona w art. 2 ust.2 ww. rozporządzenia i stanowi, że:

„ jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a)       jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników  lub członków;

b)       jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c)       jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d)       jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

 

Stan na dzień 22.11.2021 r.