ZOPO - o nas

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach został utworzony w 1995 r. na bazie Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną gminy o statusie jednostki budżetowej.

 

Od 30 grudnia 2016 r. ZOPO (jednostka obsługująca) prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice (jednostki obsługiwane) zapewniając tym jednostkom obsługę w zakresie m.in.:
- realizacji zadań głównego księgowego,
- obsługi finansowo-księgowej,
- obsługi prawnej,
- spraw kadrowych dyrektorów obsługiwanych jednostek.

 

Jednostkami obsługiwanymi są następujące jednostki organizacyjne gminy:
1. Przedszkole nr 1,
2. Przedszkole nr 2,
3. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
4. Przedszkole nr 4,
5. Przedszkole nr 5,
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich,
7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego,
8. Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach
9. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi,
10. Miejski Żłobek,
11. Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

 

Ponadto, zadaniem Zespołu jest:
1. prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
2. realizacja zadań własnych gminy Pyskowice w zakresie oświaty, w tym m.in.:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta,
- sporządzanie analiz, statystyk, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
- pomoc materialna dla uczniów,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zadania zlecone przez organy gminy.

 

Szczegółowe zadania jednostki określa Statut ZOPO przyjęty uchwałą nr XIII/124/95 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.04.1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach (z późn.zm.).

 

Godziny pracy ZOPO:
Poniedziałek – czwartek – 7:00 – 15.30,
Piątek – 7:30 – 13:30.