CUW - projekty unijne


Miasto Pyskowice jest beneficjentem 2 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Szkolne drogowskazy"

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w obszarze rozwijania wśród 81 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych oraz pokonywania w grupie 102 uczniów/uczennic barier edukacyjnych związanych z ich specyficznymi potrzebami.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych, wyrównawczych dla uczniów/uczennic odnotowujących niepowodzenia szkolne,
  • organizację zajęć rozwijających dla uczniów/uczennic wykazujących uzdolnienia,
  • organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach,
  • rozwój kompetencji zawodowych wśród 24 nauczycieli.

Wartość projektu – 335 073,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 301 566,15 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 16 753,68 zł, wkład własny gminy – 33 507,35 zł.

Okres realizacji projektu – 1.09.2016 r. – 20.06.2018 r.


„Młodzi giganci – program wspierania uczniów Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach"

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach w obszarze rozwijania wśród 173 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych oraz umiejętności pokonywania niepowodzeń szkolnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów odnotowujących niepowodzenia szkolne,
  • organizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczniowskie,
  • organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach,
  • organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • doskonalenie przez 12 nauczycieli kompetencji kluczowych. 

Wartość projektu – 340 498,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 289 423,51 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 17 024,91 zł, wkład własny gminy – 34 049,83 zł.

Okres realizacji projektu – 1.09.2016 r. – 20.06.2018 r.