"JESTEM PRZEDSIĘBIORCZA - ZAKŁADAM FIRMĘ"

2012-06-27

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja uczestniczek do projektu „Jestem przedsiębiorcza - zakładam firmę - 40.000 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej". Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od 5 do 11 lipca 2012 r. w Biurze Projektu mieszczącym się na ul. Chorzowskiej 58 w Gliwicach, w godzinach 9:00- 15:00. Szczegółowe informacje, regulamin, dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.musterin.pl/projekty.html.  Konsultacji i pomocy w wypełnianiu wniosków dla mieszkanek Pyskowic udzielać będzie radny Waldemar Paszkowski, do którego zgłaszać się można drogą e-mailową: wpaszkowski@polsl.pl.

Wymagane obligatoryjnie dokumenty to:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Formularz Diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

3. Potwierdzenie zameldowania na terenie powiatu gliwickiego, Gliwic lub Zabrza, wydane przez upoważniony do tego organ.

4. Oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczającego zarejestrowanie w Ewidencji Urzędu Pracy, jako osobę bezrobotną - nie starsze niż 2 tygodnie od daty podpisania Formularza rekrutacyjnego.

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach, bądź odręcznie drukowanymi literami. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy". Formularz rekrutacyjny oraz Formularz Diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych muszą być każdostronnie parafowane i podpisane przez Kandydatkę. Kopie załączonych dokumentów muszą być czytelne, kompletne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydatkę, poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów:

- klauzulą „Za zgodność z oryginałem",

- aktualną datą,

- własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydatki.

 

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Projektu:

- osobiście;

- za pośrednictwem: Poczty Polskiej, lub firm kurierskich na adres: Proton Relations sp. z o.o., ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Jestem przedsiębiorcza-zakładam firmę" Działanie 6.2 POKL. W przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data nadania przesyłki, w przypadku Firm kurierskich data wpływu do Biura Projektu;

-drogą elektroniczną, gdzie dokumenty opatrzone będą bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu, wraz ze skanami załączników na adres mailowy: projekt@protonrelations.pl,

-Osoby niepełnosprawne mogą ustanowić pełnomocnika (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), który w ich imieniu złoży dokumenty rekrutacyjne.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem projektowym:

projekt@protonrelations.pl

tel: (32) 337 20 62, 506080246