KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-07-11

Od 16 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. wychowujących co najmniej 3 dzieci. Wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Cicha 1 (pok. nr 2), w godzinach pracy ośrodka. Przy składaniu wniosku należy pracownikowi okazać do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyznania karty:


• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;


• w przypadku dzieci do 18-tego roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;


• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18-tego roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;


• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18-tego roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;


• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;


• w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.