Kawiarenka obywatelska na zakończenie konsultacji w sprawie studium

2021-07-08

Za nami konsultacje społeczne w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie mieszkańcy mogli wyrażać opinie w ramach tzw. kawiarenki obywatelskiej (World Café). Z tej możliwości skorzystało 54 pyskowiczan.

29 czerwca w Parku Miejskim czekały trzy tematyczne stanowiska. Mieszkańcy mogli zabrać głos w sprawie zbiorników retencyjnych, ścieżek rowerowych oraz powrotu pociągu „Pyskowice Miasto” oraz obwodnicy miasta. Były mapy i ankiety, pomocne w składaniu własnych propozycji. Dla najmłodszych przygotowano animacje w postaci gier i zabaw.

Plenerowe otoczenie warsztatów zachęcało do nieskrępowanego dzielenia się opiniami. Wśród uwag dotyczących zbiorników znalazły się m.in. postulaty zbudowania sztucznych polderów przy ul.Zaolszany i ul.Kolejowej. Temat ścieżek rowerowych wywołał m.in. wnioski dotyczące rozbudowy połączeń dla cyklistów czy wprowadzenia wypożyczalni miejskich rowerów/hulajnóg/skuterów. Natomiast sprawa uruchomienia szybkiego pociągu do Gliwic i budowy nowej obwodnicy wywołała uwagi dotyczące m.in. budowy punktu przesiadkowego przy dawnym dworcu kolejowym czy uruchomienia nowych połączeń do gliwickiej strefy ekonomicznej.

Kawiarenka obywatelska była ostatnim etapem konsultacji w sprawie studium. Gmina Pyskowice przeprowadziła badanie opinii w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Jego celem jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to strategiczny dokument planistyczny kreujący politykę przestrzenną oraz perspektywy rozwoju gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jednak wiążącym dla burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służącym ich koordynacji. Mówiąc w uproszczeniu: ustalenia studium muszą mieć odzwierciedlenie w planie miejscowym.

W ramach konsultacji gmina zorganizowała badania ankietowe, wywiady indywidualne, kawiarenkę obywatelską, terenowy punkt konsultacyjny. Dziękujemy mieszkańcom za udział.