Klauzula RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Burmistrz Miasta Pyskowice – Urząd Miejski w Pyskowicach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3
(tel. 32 332 60 00; e-mail: info@pyskowice.pl) jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych celów (w nawiązaniu do art. 6. pkt 1) lit. e RODO), a w szczególności w celu prawidłowej organizacji i obsługi organizowanych spotkań z Burmistrzem (wideokonferencji).

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w organizowanych przez Urząd spotkaniach (wideokonferencjach).

Zebrane dane będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane te nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą profilowane. Dane będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO),usunięcia (art. 17 RODO), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pod nr telefonu: 32 332 61 03 lub pisząc na adres: iod@pyskowice.pl