KONKURS

2010-11-15

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, pok. 102 w terminie od 15 listopada do 6 grudnia br. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

REGULAMIN
§ 1
CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:
- udział w obchodach 750- lecia nadania praw miejskich miastu Pyskowice,
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,

 

§ 2
ORGANIZATOR

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

 

§ 3
UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pyskowice.

 

§ 4
TEMATYKA KONKURSU I FORMA PRAC

1. Przedmiotem konkursu są szopki bożonarodzeniowe wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
2. Prace powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie przyjmujemy form płaskich). Do budowy nie wolno wykorzystywać elementów gotowych np. figurek (nie przyjmujemy prac wykonanych z plasteliny).
3. Wymiary prac dowolne

 

§ 5
TERMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od dnia 15 listopada do dnia 6 grudnia 2010r.
2. Do szopki należy dołączyć informację zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, klasę i nazwę szkoły/ placówki.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
4. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

 

§ 6
OCENA PRAC

1. Jury konkursu plastycznego zwane dalej Komisją Konkursową zostanie utworzone przez pracowników wydziału KSiSS
2. Kryteriami oceny prac konkursowych będą:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
- ogólna estetyka wykonania pracy,

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję,
4. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:
- I kategoria - dzieci z klas I - III (6 - 9 lat)
- II kategoria - dzieci z klas IV - VI (10-12 lat)
- III kategoria młodzież gimnazjalna (13 -15 lat)
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
NAGRODY

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

§ 8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2010r. Wyniki i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl

 

§ 9
UWAGI KOŃCOWE

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.