KONKURS FOTOGRAFICZNY

2010-08-02
Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta Pyskowice zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym „Najciekawsze miejsce w moim mieście".
REGULAMIN
 

§ 1
cel konkursu

Celem konkursu jest:
- udział w obchodach 750- lecia nadania praw miejskich miastu Pyskowice,
- pogłębienie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem,
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania i obserwacji niezwykłych, ciekawych miejsc w naszym mieście.

 

§ 2
organizator

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

 

§ 3
uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Gminy Pyskowice (w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest pisemna zgoda rodziców albo opiekunów, którą należy dołączyć do pracy).

 

§ 4
format prac

1. Temat konkursu fotograficznego: „Najciekawsze miejsce w moim mieście".
2. Uczestnicy konkursu przedstawiają 2 fotografie o formacie 10x15 cm naklejone na kartkę formatu A-4.
3. Pod zdjęciem powinien znajdować się opis zawierający:
- szczegółową lokalizację miejsca (nazwę ulicy lub charakterystyczny punkt odniesienia - celem identyfikacji)
- datę wykonania fotografii,
- nazwę „najciekawszego miejsca w moim mieście"

 

§ 5
termin i warunki uczestnictwa

1. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od dnia 1 sierpnia do 30 września 2010r.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, nr tel.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
4. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

 

§ 6
ocena prac

1. Jury konkursu fotograficznego zostanie utworzone przez pracowników wydziału KSiSS zwane dalej Komisją Konkursową
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję,
3. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:
- I kategoria - dzieci do lat 10
- II kategoria - młodzież do lat 15
- III kategoria młodzież do lat 20
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
nagrody

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

 

§ 8
rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 października 2010 r. Wyniki i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl

 

§ 9
uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 


Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.