KONKURS FOTOGRAFICZNY

2014-07-01

Pyskowickie Stowarzyszenie Ludzie Miasta zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Fotografią oPowiecie", którego przedmiotem są fotografie prezentujące ciekawe miejsca powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice. Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ludziemiastapce.hpu.pl. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu fotograficznego „Fotografią oPowiecie"

 

Każdy z nas ma takie miejsca, w których lubi i chce przebywać. Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące takie niepowtarzalne magiczne miejsca powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice.
Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości tych terenów, odkrywanie wartościowych miejsc oraz promowanie pasji fotograficznych wśród mieszkańców powiatu gliwickiego.

 

1. Organizator


Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Fotografią oPowiecie" jest Stowarzyszenie Ludzie Miasta, ul. Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice (dalej zwane: „Organizatorem").
Projekt jest współfinansowany ze środków powiatu gliwickiego.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (w budynku MOKiS Pyskowice) oraz na stronie internetowej www.ludziemiastapce.hpu.pl

 


2. Cel Konkursu


Celem Konkursu jest:
• pobudzenie uczestników do indywidualnych, twórczych poszukiwań i odkrywania na nowo piękna ziemi gliwickiej,
• propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej, wzrost zainteresowania młodzieży i dorosłych sztuką fotografii, aktywizacja oraz rozwój wrażliwości estetycznej
• promocja powiatu gliwickiego jako regionu z ciekawymi miejscami turystycznymi, zabytkowymi, krajoznawczymi, kulturalnymi, historycznymi i industrialnymi;
• zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych;
• uchwycenie w obiektywie miejsc, które bezpowrotnie znikają z naszego krajobrazu,
• zwrócenie uwagi młodzieży i dorosłych na różnorodność architektury ziemi gliwickiej.

 


3. Uczestnicy


W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje (dalej zwany: „Uczestnikiem").
Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:
Kategoria I: osoby do 18 roku życia
Kategoria II: osoby powyżej 18 roku życia
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, lub poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

 


4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz


Konkurs trwa od 16 czerwca 2014 roku do 5 września 2014 roku. 19 września odbędzie się wernisaż wystawy w trakcie którego ogłoszone zostaną wyniki.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1. Zrobienie i przesłanie maksymalnie dwóch zdjęć w formie elektronicznej na adres fotografiaopowiecie@gmail.com lub nagranie zdjęcia na płytę CD i dostarczenie płyty do siedziby Organizatora (pocztą lub osobiście) do 5 września 2014 roku
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania w na stronie internetowej www.ludziemiastapce.hpu.pl ) i wysłanie go w formie skanu na adres fotografiaopowiecie@gmail.com lub dostarczenie go do siedziby Organizatora (pocztą lub osobiście)
Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych


1. Jeden Uczestnik może nadesłać maksymalnie dwa zdjęcia. Powinny one zostać wykonane na terenie powiatu gliwickiego lub miasta Gliwice. Zdjęcie powinno przedstawiać miejsca turystyczne, zabytkowe, krajoznawcze, kulturalne, historyczne lub industrialne.
2. Zdjęcie powinno mieć rozdzielczość minimum 300 dpi., rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB)

 

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 19 września 2014 roku podczas uroczystego wernisażu wystawy w Pyskowicach.
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury składające się z minimum 3 osób. Spośród nadesłanych prac jury wybierze maks. po 3 fotografie przedstawiające najciekawsze miejsca z każdej gminy powiatu gliwickiego i z miasta Gliwice. Wybrane fotografie zostaną powiększone do formatu A1 i stworzą wystawę, która będzie wystawiana w różnych miejscach powiatu gliwickiego i miasta Gliwice. Spośród powiększonych zdjęć jury wybierze fotografie nagrodzone w dwóch kategoriach. Werdykt jury jest ostateczny.

 


7. Nagrody


Jury może przyznać I, II, III miejsce w dwóch kategoriach oraz wyróżnienia. Współorganizatorzy mogą przyznać nagrody dodatkowe.

 


8. Postanowienia dodatkowe


Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.


Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora i współorganizatorów.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).