KONKURS "KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU 2011"

2011-08-04

Trwa IV edycja konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011", który przeznaczony jest dla: przedsiębiorców (firmy - mikro, małe, średnie, duże), gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie), organizacji oraz innych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty). Ideą konkursu, który organizowany jest cyklicznie od 2008 roku jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach. Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

 

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
. Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
. Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
. Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

 

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:
- w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),
- w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.


Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się w grudniu 2011 r. w Warszawie. Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii "Wizjoner IT". Nowa kategoria dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego potencjału w rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie. Ankiety będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r. Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem: Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Od 2008 roku konkurs objęty jest Patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.