KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD I BALKON

2011-06-29

Trwa  kolejna edycja konkursu na najładniejszy balkon lub ogródek w naszym mieście. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia przyjmowane są do 18 lipca. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin Konkursu na
„Najładniejszy Balkon i Ogród - Pyskowice 2011"
 

1. Cel konkursu

• Promocja Pyskowic, podniesienie walorów środowiska przyrodniczego miasta

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na wizerunek miasta

• Poprawa estetyki miasta, dbałość o własną posesję, ogród lub balkon.

• Wyłonienie najpiękniejszych balkonów, ogrodów i ogródków działkowych z terenu miasta Pyskowice i nagrodzenie osób, które je pielęgnują

2. Organizator konkursu

Burmistrz Miasta Pyskowice

3. Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach:

• Najładniejszy Balkon - Pyskowice 2011

• Najładniejszy Ogród - Pyskowice 2011

4. Uczestnicy

• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele i najemcy mieszkań z balkonami oraz domków z balkonami, właściciele ogrodów przydomowych oraz ogródków działkowych położonych w granicach administracyjnych miasta Pyskowice

• Dopuszcza się udział 1 osoby w każdej kategorii konkursowej

• W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej

• Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że:

- ponosi odpowiedzialność za treść złożonych oświadczeń

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu

- wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz lokalizacji mieszkania, domu lub ogródka,

- wyraża zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i nieodpłatne przekazanie praw autorskich do zdjęć wykonanych na potrzeby konkursu na rzecz Gminy Pyskowice

5. Tryb zgłaszania

• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przystąpienia do konkursu według opracowanego wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego regulaminu

• Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (www.pyskowice.pl) lub osobiście w pokoju 310 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3

• Do zgłoszenia należy dołączyć 3-10 zdjęć balkonu lub ogrodu w formie papierowej bądź cyfrowej. Materiały powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze miejsca zagospodarowanego zielenią balkonu lub ogrodu, gdyż w pierwszej ocenie będzie podlegać widok na zdjęciach, wg których wybrane zostaną ogrody do bezpośredniej oceny Komisji Konkursowej podczas przeprowadzonej wizji w terenie

• Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

- właściciela ogrodu (balkonu), współwłaściciela oraz ich pełnoletnie dzieci

- osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela balkonu lub ogrodu)

6. Sposób przeprowadzenia Konkursu

• Oceny ogrodów (balkonów) dokona Komisja Konkursowa składająca się przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pyskowicach powołana przez Burmistrza Miasta Pyskowice

• Komisja w I etapie oceniać będzie wizerunek ogrodu (balkonu) na podstawie zdjęć i na ich podstawie zakwalifikuje ogrody (balkony) do II etapu

• W II etapie Komisja dokona wizji w terenie ogrodów i balkonów wyłonionych w I etapie

• Czas trwania konkursu: do 18 lipca 2011 roku

7. Ogłoszenie wyników konkursu

• Nagrodzeni laureaci konkursu zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub telefonicznej.

• Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.pyskowice.pl), oraz będą opublikowane w Przeglądzie Pyskowickim

8. Terminy Konkursu

• 10 czerwiec - ogłoszenie konkursu oraz rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

• 18 lipiec - zakończenie przyjmowania zgłoszeń

• od 12 do 31 lipca br. - dokonanie przez Komisję Konkursową wstępnej weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie ogrodów (balkonów) zakwalifikowanych do dalszego etapu - wizji w terenie, przeprowadzenie oględzin ogrodów (balkonów)

• do dnia 10 sierpnia br. - ogłoszenie wyników konkursu

• do dnia 26 sierpnia br. - wręczenie nagród