Konsultacje w sprawie Komitetu Rewitalizacji

2024-01-22

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Czekamy na uwagi, które prosimy zgłaszać na specjalnym formularzu.

Element ozdobny, z wykorzystaniem budynku dawnego dworca kolejowego, obecnie Stacji Kultury

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu osób zainteresowanych z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Pyskowice.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (w tym podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie 22 stycznia - 23 lutego 2024 r.

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,
  2. drogą korespondencyjną do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,
  3. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 101, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

• spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Termin i miejsce podane zostaną z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem,

• zbierania uwag pod numerem telefonu 576937852, od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki, w okresie prowadzenia konsutlacji.

Przy redagowaniu uwag prosimy skorzystać z przygotowanego (link) formularza.

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie traktowana jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.