Kontrole w zakresie gospodarki nieczystościami płynnymi

2023-10-30

Miasto Pyskowice przystąpiło do kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Taki obowiązek, z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata, nakłada na gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku.

Rysunek domu i samochodu odbierającego nieczystości. Napis: kontrola zbiorników bezodpływowych

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Podczas kontroli należy więc okazać:

  1. umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie usuwania nieczystości (przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości na terenie gminy Pyskowice),
  2. dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych (wraz ze wskazaniem ich ilości w m sześ.) za okres ostatnich 12 miesięcy,
  3. rachunki za pobór wody lub zaświadczenie dotyczące ilości pobranej wody za okres ostatnich 12 miesięcy.

Osoby, które chcą z własnej inicjatywy poddać się kontroli, proszone są o kontakt pod numerem telefonu (32) 332 – 60 -13, bądź e-mailowy: a.glowka@pyskowice.pl, w celu ustalenia terminu kontroli. W przypadku braku możliwości stawienia się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach wraz z dokumentami, kontrola zostanie przeprowadzona na terenie nieruchomości.

Prosimy mieszkańców o współpracę i udostępnianie dokumentów będących przedmiotem kontroli.