KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

2020-01-27

W okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Termin wyznaczony dla mieszkańców Pyskowic to 14, 17, 18 lutego br. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Gliwicach w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

Klasyfikacja wojskowa w 2020 roku

Celem kwalifikacji wojskowej, którą zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób objętych kwalifikacją tj. zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii zdolności: A, B, D lub E, założenia ewidencji wojskowej, a także rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

 

W tym roku kwalifikacją wojskową zostali objęci mężczyźni urodzeni w 2001 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Na kwalifikację zostały wezwane także kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych i na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

 

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1.dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2. dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – o ile posiada;

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);

4. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Uregulowany stosunek do służby wojskowej umożliwi w przyszłości staranie się do pracy w służbach mundurowych oraz ułatwi postępowanie przed instytucjami finansowymi. W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie kwalifikacji wojskowej – proszę dzwonić do Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - kontakt telefoniczny: (32) 33 260 21.

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.