KWIETNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-04-24

W czwartek 30 kwietnia br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014.

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Poznańskiej;

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;

3) uchylenia uchwały nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 maja 2013 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych na wschód od ul. Poznańskiej;

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Gliwicach;

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie sesji.