KWIETNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-04-22

W czwartek 28 kwietnia br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XIX i XX sesji Rady Miejskiej. 

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015.

 

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2015 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pyskowice na lata 2014 – 2020;

2) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach;

3) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Pyskowic;

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu;

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r.;

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019;

 

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.