KWIETNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-04-20

W czwartek 26 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.

 

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2017 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej)  oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach (druk nr 388);

2) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pyskowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Pyskowicach (druk nr 389);

3) nadania nazwy terenowi zieleni (druk nr 380);

4) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej (druk nr 383);

5) obwieszczenia tekstu jednolitego Uchwały nr XL/298/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan (druk nr 384);

6) zmiany uchwały Nr IX/64/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Pyskowice (druk nr 385);

7) zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyskowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 386);

8) uchylenia uchwały nr XLIV/348/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich - dokumentacja projektowa" (druk nr 387);

9) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 381);

10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 (druk nr 382).

 

IX. Sprawy organizacyjne.

 

X. Zamknięcie sesji.