LI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-11-17

W czwartek, 24 listopada br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice w roku szkolnym 2021/2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 494).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice (druk nr 493).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 485).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 487).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (druk nr 492).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Pyskowice” za lata 2020-2021 (druk nr 484).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 486).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2023-2025 (druk nr 488).
 15. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 489).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Pyskowice (druk nr 490).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/332/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Pyskowice (druk nr 491).
 18. Sprawy organizacyjne.
 19. Zamknięcie sesji.