Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Zrealizowane działania

Rozpoczęły się prace nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice:

 

 • SPOTKANIE OTWIERAJĄCE

5 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbyło się spotkanie otwierające prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice na lata 2016-2023. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta Pyskowice Wacław Kęska wraz ze współpracownikami, radni oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Pyskowice. Podczas spotkania omówiono plan działań związanych z opracowaniem Planu Rewitalizacji we współpracy z całą społecznością lokalną, dyskutowano również o najważniejszych problemach społecznych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych, które powinny zostać uwzględnione w Planie Rewitalizacji.

 

 • WARSZTATY I WYWIAD GRUPOWY W RAMACH LPR

22 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach obyło się kolejne spotkanie w ramach projektu LPR. Spotkanie składało się z dwóch części:

- warsztaty, w czasie których powstała pajęczyna problemów społecznych Pyskowic;

- zogniskowany wywiad grupowy (fokus), w czasie którego określona została mapa potencjałów społecznych Pyskowic.

 

 • SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

O roli przedsiębiorczości w działaniach rewitalizacyjnych rozmawiano podczas warsztatów adresowanych do lokalnych firm działających na terenie Pyskowic, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w dniu 25 listopada 2016 r.. Blisko trzygodzinna dyskusja poświęcona była najważniejszym problemom Pyskowic, przede wszystkim tym, które dotykają również lokalnych przedsiębiorców i ich pracowników. Działania związane z diagnozowaniem problemów społecznych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych są częścią projektu pn. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dzięki tym funduszom oraz środkom własnym lokalnego samorządu w najbliższym czasie w Pyskowicach opracowany zostanie strategiczny dokument, uławiający wprowadzanie oczekiwanych zmian społeczno-gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.

 

FOTORELACJA:

 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

25 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach spotkali się również przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczestniczący w opracowywaniu Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023. Głównym celem spotkania była dyskusja o lokalnych problemach społecznych oraz omówienie możliwości realizacji wspólnych działań partnerskich, które mogą dobrze przysłużyć się rewitalizacji. Podczas warsztatów typowano miejsca, które wymagają jak najszybszej interwencji, zarówno jeśli chodzi o problemy społeczne, jak też wizerunek przestrzeni publicznej czy stan techniczny infrastruktury. Zebrano wiele cennych uwag oraz ciekawych propozycji działań, w które chcą się zaangażować organizacje pozarządowe we współpracy z innymi partnerami.

 

FOTORELACJA:

 • DYSKUSJE O REWITALIZACJI Z RADNYMI MIASTA PYSKOWICE

Zespół opracowujący Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Pyskowice spotkał się 29 listopada 2016 r. z radnymi Miasta Pyskowice, którym przedstawiono proponowany kształt obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego. Samorządowcy pozytywnie odnieśli się do rekomendowanego obszaru, zwracając jednocześnie uwagę, że najważniejsze jest w tej sprawie zdanie mieszkańców Pyskowic, którzy dzięki rewitalizacji powinni odczuć poprawę jakości życia i odnowę więzi lokalnych.

 

FOTORELACJA:

 • KONSULTACJE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Z MIESZKAŃCAMI PYSKOWIC

W gronie mieszkańców Pyskowic i przedstawicieli lokalnego samorządu dyskutowano o problemach i oczekiwaniach wobec przygotowywanej rewitalizacji Pyskowic. Spotkanie odbyło się 30 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Mieszkańcy z aprobatą odnieśli się do zaproponowanego kształtu obszaru rewitalizowanego na terenie Pyskowic, który dzieli się na dwa mniejsze podobszary: pierwszy – w centralnej części miasta wraz z Rynkiem, drugi – w południowej części miasta, przy węźle kolejowym. W trakcie dyskusji zaproponowano włączenie do obszaru rewitalizowango m.in. tzw. placu dożynkowego oraz kilku innych obiektów w centrum miasta.

 

FOTORELACJA:

 • CZĘŚĆ POŁUDNIOWA PYSKOWIC AKTYWNA W PRZYGOTOWYWANIU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Część południowa Pyskowic to jeden z podobszarów wyznaczonych do objęcia rewitalizacją. Mieszkańcy tej części miasta aktywnie włączyli się w przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji, gdzie chcą uwzględnić ważne projekty poprawiające jakość życia. 8 grudnia 2016 r. w Domu Parafialnym w południowej części Pyskowic odbyło się spotkanie warsztatowe podczas którego omawiano lokalne problemy i potencjały. Padły również pierwsze propozycje projektów, które mieszkańcy chcieliby widzieć w planie rewitalizacji miasta.
To tylko jedno z całej serii spotkań konsultacyjnych, które mają zachęcić mieszkańców do większej aktywności w kształtowaniu przyszłości miasta. Kolejne spotkania dotyczyć będą typowania projektów do planu rewitalizacji i zostaną zorganizowane w styczniu 2017 r.

 

FOTORELACJA:

 • Z KORZYŚCIĄ DLA MIESZKAŃCÓW PYSKOWIC UZGODNIONO PROJEKTY REWITALIZACYJNE

W gronie mieszkańców Pyskowic i przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowano o projektach rewitalizacyjnych w Pyskowicach. Spotkanie odbyło się 18 stycznia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z aprobatą odnieśli się zaproponowanych projektów przygotowanych na podstawie zebranych kart projektów oraz wcześniejszych spotkań.

 

FOTORELACJA:

 • „ZIELONO W PYSKOWICACH" – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE EFEKTY PRAC NAD OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

11 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbyło się spotkanie podsumowujące efekty prac nad opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, przedstawiciele pyskowickich organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Podczas spotkania zaprezentowano dwa podobszary, które zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi oraz cele i wizję obszarów rewitalizowanych. Omówiono także działania, które mają zostać podjęte w procesie rewitalizacji w celu pozytywnego wdrożenia Lokalnego Planu Rewitalizacji.


W drugiej części uczestnicy spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w akcji „Zielono w Pyskowicach", której celem jest zazielenienie przestrzeni publicznych w mieście. Podczas wydarzenia mieszkańcy wraz z ekspertami wspólnie dokonali wyboru miejsc i pakietów roślin, którymi upiększą przestrzeń publiczną w Pyskowicach. Dalsze wdrażanie programu rewitalizacji będzie procentowało wieloma pozytywnymi zmianami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi.

 

FOTORELACJA:

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę