MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-03-28

W czwartek 28 marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2018 r.
 7.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Omówienie zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście – działania podejmowane w celu ich ograniczenia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez gminę Pyskowice (druk nr 63).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Pyskowice (druk nr 68).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice" (druk nr 65).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 66).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr V/51/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. "Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika" (druk nr 69).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/382/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 67).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 64).
 17. Sprawy organizacyjne.
 18. Zamknięcie sesji.