MAJOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-05-21

W czwartek 24 maja br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XLVIII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Stan zaopatrzenia miasta w media (woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna) stan obecny, potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne, plany.

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 391);

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (druk nr 394);

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego (druk nr 393);

4) zmiany uchwały nr XLIV/349/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Pyskowice z partnerami projektu pn. "Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim" (druk nr 395);

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 392);

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.