MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-03-20

W czwartek 26 marca br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
VII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2014 r.
VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IX. Rozpatrzenie skargi rodziców uczniów klasy Id na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach.
X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia Gminy Pyskowice do Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska";
2) zgłoszenia kandydata Gminy Pyskowice do Powiatowej Rady Rynku Pracy;
3) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice;
4) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2015;
5) dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018;
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej";
8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego";

XI. Sprawy organizacyjne.
XII. Zamknięcie sesji.