MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-03-24

W czwartek 31 marca br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2015 r.

 

VII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) nadania nazwy ulicy;

2) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2016";

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego";

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;

 

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.