MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-03-24

W czwartek 30 marca, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2016 r.

 

VII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ul. Gliwickiej;

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego”;

3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Pyskowicach do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

4) określenia miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniów oddziałów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019;

5) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej;

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat;

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

8) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice;

9) zmiany Uchwały Nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13.12.2002 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;

11) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.;

12) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.;

13) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;

 

X. Sprawy organizacyjne. 

 

XI. Zamknięcie sesji.