Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-03-24

W czwartek 30 marca, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2016 r.

 

VII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ul. Gliwickiej;

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego”;

3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Pyskowicach do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

4) określenia miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniów oddziałów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019;

5) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej;

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat;

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

8) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice;

9) zmiany Uchwały Nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13.12.2002 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”;

11) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.;

12) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.;

13) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;

 

X. Sprawy organizacyjne. 

 

XI. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę