MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-03-19

W poniedziałek 26 marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XLIV sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2017 r.

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

 

VII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

VIII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 376),

2) przyjęcia Raportu wykonania „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice za lata 2016 – 2017” (druk nr 371),

3) przekazania Miastu Chorzów w 2018 r. zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (druk nr 369),

4) wyrażenia zgody na przejęcie prawa własności nieruchomości (druk nr 368),

5) dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Pyskowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (druk nr 373),

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie Gminy Pyskowice (druk nr 374),

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 372),

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 (druk nr 375).

 

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.