MŁODZI KONTRA ŚLĄSKI RYNEK PRACY

2009-05-21

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "Młodzi kontra śląski rynek pracy". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest dla:

- mieszkańców województwa śląskiego

- osób bezrobotnych

- osób, które nie ukończyły 25 lat

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 240 bezrobotnych osób poniżej 25 roku życia, opierająca się w głównej mierze o staże oraz możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, w tym:

 • poprawa atrakcyjności młodzieży na śląskim rynku pracy, w wyniku wzmocnienia ich pewności i umiejętności poruszania się po nim:
  - umiejętność sprzedania swojej osoby potencjalnemu pracodawcy,
  - docenienie własnego potencjału oraz siły przebicia,
  - nabycie umiejętności poprawnego tworzenia dokumentów (CV),
  - znajomość Prawa Pracy - polityki zatrudnienia

 • zmiana myślenia uczestników w stosunku do alternatywnych form zatrudnienia,

 • promocja przedsiębiorczości wśród uczestników,

 • umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu między uczestnikami a potencjalnym pracodawcą,

 • określenie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt obejmuje następujące BEZPŁATNE formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe - Każdy z uczestników odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, które pozwoli określić jego predyspozycje zawodowe, a tym samym stworzy indywidualną ścieżkę kariery, którą Beneficjent będzie mógł wykorzystać w swojej przyszłości zawodowej.

 • Cykl szkoleń - Szkolenia będą się odbywały w siedzibie Izby. Każde z nich obejmie 5 modułów tematycznych:
  - umiejętności miękkie: autoprezentacja, negocjacje,
  - tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
  - techniki aktywnego poszukiwania pracy,
  - zakładanie własnej działalności gospodarczej,
  - prawo pracy.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie staż w wybranej firmie województwa śląskiego i otrzyma stypendium.

Powyższe formy wsparcia stanowią integralną część projektu.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne pomiędzy 18 a 25 rokiem życia (w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), które

 • Zakończyły naukę i posiadają wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,

 • Uczą się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym,

 • Nie wykonują innej pracy zarobkowej (na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, itp.),

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego, w okresie od marca 2009r. do lutego 2011r. Obejmuje on 4 edycje, w ramach których realizowane będą przewidziane formy wsparcia.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów o najwyższych kwalifikacjach.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

Tel. (032) 35-111-99, 781-49-97 Faks (032) 35-111-86

e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl

www.mlodzikontra.pl