"MOJE WYMARZONE MIASTO" - KONKURS PLASTYCZNY

2010-04-07

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moje wymarzone miasto", organizowanym w ramach obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Pyskowicom. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od 1 do 30 kwietnia 2010 r. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN
§ 1

cel konkursu

Celem konkursu jest:
- udział w obchodach 750- lecia nadania praw miejskich miastu Pyskowice,
- zgłębienie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem,
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych.

 

§ 2
organizator

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

 

§ 3
uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pyskowice.

 

§ 4
technika i forma prac

1. Temat konkursu plastycznego: „Moje wymarzone miasto"
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Wymiar papieru: A-3, A- 4.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 

§ 5
termin i warunki uczestnictwa

1. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od dnia 1 do 30 kwietnia 2010 r.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, klasę i nazwę szkoły/ placówki.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
4. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

 

§ 6
ocena prac

1. Jury konkursu plastycznego zostanie utworzone przez pracowników wydziału KSiSS zwane dalej Komisją Konkursową
2. Kryteriami oceny prac konkursowych będą:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
- ogólna estetyka wykonania pracy,
- stopień opanowania technik plastycznych.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję,
4. Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych:
- I kategoria - dzieci z klas I - III (8 -10 lat)
- II kategoria - dzieci z klas IV - VI (11-13 lat)
- III kategoria młodzież gimnazjalna (14 -16 lat)
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
nagrody

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

§ 8
rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2010 r. Wyniki i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl

 

§ 9
uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.