NABÓR DO PRACY SPOŁECZNEJ W KOMISJI KONKURSOWEJ

2010-11-22
Burmistrz Miasta Pyskowice działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego do pracy w Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursów ofert realizacji zadań publicznych.

W pracach Komisji mogą brać udział osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.


Do głównych obowiązków Komisji będzie należało:

  • przygotowanie ogłoszeń konkursowych,

  • badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych,

  • wyrażenie opinii odnoście wyboru ofert oraz podziału środków finansowych, na które proponuje się udzielnie dotacji,

  • przygotowanie stosownej dokumentacji.

Osoby zainteresowane obowiązane są do przedłożenia kwestionariusza osobowego, który dostępny jest:

  • w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3

  • w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 101 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich

  • kwestionariusz do pobrania

Kwestionariusz osobowy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2010r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego).


Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 101 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. (32) 332 60 78.


Wyboru członków do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.