Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NABÓR DO SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

2009-01-22

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza do składania ofert kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Zgodnie z art. 21 ust 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz 266 z póź. zm.) oraz § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XIV/162/03 z dnia 26 listopada 2003r. ( tekst jednolity z późn. zm. ), w celu zapewnienia społecznej kontroli nad gospodarką zasobem mieszkaniowym Gminy tworzy się Społeczną Komisję Mieszkaniową, której skład, sposób powołania oraz szczegółowy regulamin naboru oraz działania określa Uchwała Nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.01.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Uchwały Nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Do głównych obowiązków członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie należało m.in.:
- dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wizji w terenie,
- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przedłużenie umów najmu na lokale socjalne,
- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego i zamianę lokalu z wynajmującym,
- współudział przy sporządzaniu projektu listy oraz rocznej listy osób oczekujących na najem lokalu,
- opiniowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu listy,
- współudział przy rozpatrywaniu podań osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na koszt własny.

 

Wymagane dokumenty:
- wniosek osoby zainteresowanej wraz z uzasadnieniem,
- kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Interesanta w pok. 107, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Handlu p. 308 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3, druk do pobrania )

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 16.02.2009 r. w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 15.30, czwartek i piątek od godz. 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego)

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę