NABÓR DO SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

2009-05-26

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza do składania ofert kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Zgodnie z art. 21 ust 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz 266 z póź. zm.) oraz § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XIV/162/03 z dnia 26 listopada 2003r. ( tekst jednolity z późn. zm. ), w celu zapewnienia społecznej kontroli nad gospodarką zasobem mieszkaniowym Gminy tworzy się Społeczną Komisję Mieszkaniową, której skład, sposób powołania oraz szczegółowy regulamin naboru oraz działania określa Uchwała Nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.01.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Uchwały Nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie

 

Do głównych obowiązków członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie należało m.in.:

- dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wizji w terenie ,

- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przedłużenie umów najmu na lokale socjalne,

- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony , lokalu socjalnego i zamianę lokalu z wynajmującym ,

- współudział przy sporządzaniu projektu listy oraz rocznej listy osób oczekujących na najem lokalu ,

- opiniowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu listy,

- współudział przy rozpatrywaniu podań osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na koszt własny.

 

Wymagane dokumenty :

- wniosek osoby zainteresowanej wraz z uzasadnieniem,

- kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Interesanta w pok. 107, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. 308 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3, druk do pobrania )

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać do dnia 16.06.2009r. w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 , 44-120 Pyskowice, (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego)