NABÓR DO SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

2010-12-07

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza nabór uzupełniający do Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.


Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Do głównych obowiązków członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie należało m.in.:

- dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wizji w terenie,

- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przedłużenie umów najmu na lokale socjalne,

- opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego i zamianę lokalu z wynajmującym,

- współudział przy sporządzaniu projektu listy oraz rocznej listy osób oczekujących na najem lokalu,

- opiniowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu listy,

- współudział przy rozpatrywaniu podań osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na koszt własny.

 

Wymagane dokumenty:
- wniosek osoby zainteresowanej wraz z uzasadnieniem,
- kwestionariusz osobowy - druk kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Interesanta w pok. 107, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. 308 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3, druk do pobrania


Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 31.12.2010r. w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).