NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

2010-06-01

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) Burmistrz Miasta Pyskowice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy Pyskowice.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone 18 lat, korzystać z pełni praw publicznych, być niekaranym za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),

2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

3. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Pyskowice,

4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,

5. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,

6. być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

7. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,

8. być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego zobowiązany jest do udziału w szkoleniu, które zakończone zostanie egzaminem. Rachmistrz spisowy powołany zostanie przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej.
2. Życiorys zawodowy (CV), wskazujący też nr telefonu lub adres e-mail,
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (załącznik).
Miejsce i termin składania podań:
Oferty należy składać w terminie od 1 do 10 czerwca 2010 r. w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107) Urzędu Miasta Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 w dniach i godzinach pracy Urzędu z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010".
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Pyskowice ustalono 1 rachmistrza i 1 osobę rezerwową.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 320, tel. 32 332-60-74.