NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W PYSKOWICACH.

2019-03-22

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu.

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W PYSKOWICACH.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 5 – letni staż pracy.
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz.1508 ze zm.)
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.)
4. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Libre Office.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć koncepcję funkcjonowania jednostki w formie pisemnej.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe medyczne lub z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2. Prawo jazdy kat. B.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

- umiejętności organizacyjne, kreatywność, operatywność, rzetelność,
- umiejętność kierowania zasobami ludzkimi,
- umiejętność pracy w warunkach stresujących, odporność na stres,
- umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, empatia,
- wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zarządzanie i kierowanie Dziennym Domem „Senior+" na podstawie aktów prawnych oraz udzielonych pełnomocnictw.

 1. Reprezentowanie Dziennego Domu „Senior+" na zewnątrz.
 2. Realizacja zadań statutowych Dziennego Domu „ Senior+" .
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem Dziennego Domu „Senior+".
 4. Zarządzanie majątkiem Dziennego Domu „ Senior+".
 5. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w jednostce.
 6. Kierowanie pracą podległych pracowników.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 8. Zapewnienie i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług.
 9. Opracowanie projektu budżetu jednostki oraz sprawozdawczość.
 10. Realizacja rocznego planu finansowego jednostki.
 11. Sporządzanie sprawozdań z działania jednostki.
 12. Zapewnienie i organizowanie wykonywania czynności opiekuńczych wobec seniorów przebywających w Dziennym Domu „Senior+".
 13. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania jednostki.

 

Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa
w Dziennym Domu Senior+, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i znajduje się na parterze.
Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wyjścia w teren, wyjazdy służbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem stanowiska.
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach stosunku pracy).
 5. Oświadczenie:
  - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie do celów rekrutacji,
  - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 6. Koncepcja funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+" w Pyskowicach, zawierająca m.in. proponowany przez kandydata sposób organizacji i zarządzania jednostką, propozycje działań z zakresu pozyskiwania środków finansowych (w tym środków z UE oraz innych mechanizmów pomocowych) na działalność jednostki.
 7. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Pyskowicach w wymiarze pełnego etatu.
Nr Or.2111.001.2019" do dnia 01.04.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. 107) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 15.30, czwartek od godz. 7.30 do 17.30, piątek od godz. 7.30 do 13.30 lub przesłać na adres:
Urząd Miejski Pyskowice,ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA!
Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz inne oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata (brak własnoręcznego podpisu powoduje odrzucenie oferty przy weryfikacji dokumentów aplikacyjnych).

 

Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest dostępna na stronie
https://bip.pyskowice.pl/bipkod/047/003 i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach (parter – pokój nr 107).