NARODOWY SPIS POWSZECHNY - NABÓR NA RACHMISTRZÓW

2010-12-13

Burmistrz Miasta Pyskowice, działając jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza nabór na terenie miasta Pyskowice na rachmistrzów w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (ilość osób 10). Spis przeprowadzany będzie w okresie kwiecień-czerwiec 2011 r.


Kandydat na rachmistrza musi:

- mieć ukończone 18 lat,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani będą studenci i osoby z wyższym wykształceniem),

- być asertywny i umieć zachować spokój, łatwo nawiązywać kontakty z respondentami i okazywać im uprzejmość, cierpliwość, wzbudzać zaufanie, umieć radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

- posiadać umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym, ponieważ spis będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej,

- posiadać pełnię praw publicznych i być niekarany za przestępstwa umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).

Pozostałe oczekiwania wobec kandydatów na rachmistrzów:

- pełna sprawność fizyczna,

- dyspozycyjność, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące nie licząc okresu szkolenia, które jest obowiązkowe (nie zalecane, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

- kandydat powinien zamieszkiwana terenie Pyskowic, pracować lub pobierać naukę

Podania, wraz z:

- kopią dowodu osobistego,

- kopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

- numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail,

- oświadczeniem o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne (w tym skarbowe),

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych należy składać w pok.107 (parter) Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul Strzelców Bytomskich 3 w terminie do 17 grudnia 2010r do godz. 13.30.


Decyduje data wpływu podania do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Podania niekompletne nie będą rozpatrywane.


Z rachmistrzami, którzy zostali przeszkoleni i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym zawierane będą przez Wojewódzkie Biuro Spisowe umowy zlecenia.


Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na rachmistrzów zostaną przeprowadzone w dniach 20-22 grudnia 2010r., o czym zostaną oni powiadomieni telefonicznie.


Bliższych informacji udziela - Janina Mleczko - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego - tel. (32) 332 60 25.