NOWE TARYFY ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

2018-05-22

W dniu 11 grudnia 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które nowelizują tryb zatwierdzania nowych taryf za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, które zatwierdziły: Rada Miejska w Pyskowicach, Rada Miasta Gliwice, Rada Miejska w Sośnicowicach, Rada Gminy Rudziniec oraz Rada Gminy Zbrosławice – obowiązuje tylko do 180 dni licząc od wspomnianego wcześniej 11 grudnia 2017 r. Po tym czasie obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona przez nowy organ będący regulatorem rynku usług wodnych  - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w dniu 12 marca 2018 r. złożyło wniosek taryfowy z prośbą o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice i zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rudziniec – na okres 3 lat. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję w dniu 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą ustalone przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach taryfy. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne.

 

Nowa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw sztywno reguluje tryb wejścia w życie taryf – 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 17 maja 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.).

 

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec i jest jedną z najtańszych taryf w województwie śląskim.

 

Tabele taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dostępne są na stronie: www.bip.pyskowice.pl.