NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

2013-02-14

W chwili obecnej Gmina Pyskowice przygotowuje się do wybrania w drodze przetargu operatora, który będzie od 1 lipca bieżącego roku, odbierać odpady z wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy. Firma, która wygra przetarg będzie odbierała od mieszkańców odpady komunalne, zarówno zmieszane jak i posegregowane, a także odpady biodegradowalne i wielkogabarytowe. Utworzy też i będzie prowadziła na terenie Pyskowic Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, w którym przez cały rok każdy mieszkaniec będzie mógł nieodpłatnie zostawić odpady, zamiast porzucić je w ustronnym miejscu.

Co do pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz worków do segregacji to firma realizująca usługę wyposaży w nie mieszkańców. Firma będzie też utrzymywała pojemniki w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

 

 

W związku z tym każdy z mieszkańców musi wnosić do Gminy opłatę za odpady. Przypomina się, że w Pyskowicach opłata zależna jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Wysokość miesięcznej opłaty, uchwalonej przez Radę Miejską dla jednego mieszkańca wynosi odpowiednio:
• 9 zł - dla segregujących odpady, lub
• 14 zł - dla niesegregujących odpady.

 

Informujemy, iż wartość opłaty może ulec zmianie w zależności od tego jakie będą realne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Dowiemy się o tym po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu operatora, jednak podejmiemy wszelkie działania by kwota ta nie uległa wzrostowi w okresie najbliższego 1,5 roku.

 

Na dzień dzisiejszy Pyskowiczanie muszą pamiętać o dwóch rzeczach:
1. o rozwiązaniu z końcem czerwca tego roku zawartej umowy z firmą dotychczas odbierającą śmieci. Przy czym należy zwrócić uwagę na długość okresu wypowiedzenia, by uniknąć sytuacji, w której będzie trzeba wnosić opłatę za odpady do Gminy i do poprzedniej firmy mimo, iż ta faktycznie nie będzie już wywoziła śmieci.
2. o złożeniu deklaracji najpóźniej w terminie do 30 kwietnia. Deklaracje można już dziś składać w siedzibie Urzędu Miasta Pyskowice, a formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce „GOSPODARKA KOMUNALNA" - „ODPADY" .


Formularz można też otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 309 lub 310.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na powyższy temat udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska po numerami telefonów 32/332-60-12 i 32/332-60-13 lub pod adresem e-mail: j.pasak@pyskowice.pl i a.dymek@pyskowice.pl.