OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA POSESJI

2016-06-10

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2015r., poz. 520 z późn. zm.). Tabliczka oprócz numeru porządkowego powinna zawierać nazwę ulicy lub placu. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2015r., poz. 1094 z późn. zm.).

Prawidłowo oznakowane posesje mają istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, m.in. ratownictwa medycznego, policji, straży pożarnej, kurierów, listonoszy, itp. Właściciele nieruchomości, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego przez Urząd, zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107 parter) wraz z kopią mapy w skali nie mniejszej niż 1:10 000. Wniosek ten jest wolny od opłat.

 

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Pyskowic o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przypominamy, że brak oznaczenia może skutkować karą grzywny do 250 złotych albo karą nagany.

 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.