OBWIESZCZENIE STAROSTY GLIWICKIEGO

2016-05-23

Starosta Gliwicki podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki żużlu i popiołów zlokalizowanej na działkach nr 1117/220, 1119/382, 1122/383, 1123/383, 1127/384 w Pyskowicach, eksploatowanej przez EKOPROHUT Sp. z o. o. 

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym)n w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 11 (I piętro, pok. 104) lub na adres wos@starostwo.gliwice.pl.

 

Organem właściwym do wydania decyzji w ww. sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gliwicki.