OBWIESZCZENIE STAROSTY GLIWICKIEGO

2018-08-22

Starosta Gliwicki podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025". Powyższy projekt wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego

Projekty w/w opracowań znajdują się do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Sterego 17 pok. 104 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz na stronie internetowej biuletynu onformacji publicznej www.bip.powiatgliwicki.finn.pl

 

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice)
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, pok. 104, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 32 332 66 46),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres wos@starostwo.gliwice.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gliwicki. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.