ODPADY KOMUNALNE – NOWE CENY OD MARCA

2015-02-23

Z dniem 1 marca 2015 roku zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Wysokość opłaty wzrośnie o 2 zł. Od marca osoba, która deklaruje zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci 11,00 zł, natomiast w przypadku osoby deklarującej jej brak będzie to kwota 16,00 zł. 

Wzrost opłaty podyktowany jest obowiązkiem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych zebranych od mieszkańców w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, których w Regionie II, do którego należy Gmina Pyskowice, w chwili obecnej są 3. Obowiązek ten jest podyktowany zapisami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Instalacje te wskazane są w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako odpowiednie do zagospodarowania ww. frakcji odpadów. Wysoka technologia stosowana w tych instalacjach umożliwia prawidłowe postępowanie z odpadami i właściwe ich zagospodarowanie. To jednak rodzi znaczne koszty.

 

Informujemy również, iż od marca w zabudowie wielorodzinnej zbiórka odpadów zostanie rozszerzona o frakcję odpadów zielonych oraz bioodpadów. Pojemniki na tę frakcję odpadu będą w kolorze czarnym lub brązowym z zamieszczonym napisem wskazującym jaki rodzaj odpadu można w nich umieszczać.
W pojemnikach przeznaczonych na odpady zielone oraz bioodpady mieszkańcy będą mogli umieszczać:
• odpady zielone w postaci np. trawy i chwastów pochodzących z przydomowych ogródków, zgarniętych liści, zwiędłych kwiatów, zgniłych owoców i warzyw, łodyg roślin, drobnych gałązek itp.,
• odpadów kuchennych w postaci np. resztek żywności (bez części mięsno – kostnych), obierek, skorupek jaj, starego chleba, fusów po kawie i herbacie itp.
Odpady będą odbierane raz w tygodniu.

 

Ponadto informujemy, iż w ramach zbiórek odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy mogą wystawiać również armaturę sanitarną oraz stolarkę budowlaną tj. drzwi, panele itp., a także zużyte opony.

 

UWAGA! Prosimy mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących harmonogramów wywozu odpadów wielkogabarytowych. Odpady, które wystawiane są poza ustalonymi terminami zalegają stwarzając zagrożenie, a także źle wpływają na wizerunek naszego miasta!

 

Dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej również szykują się zmiany. Zmienią się częstotliwości wywozu odpadów zbieranych selektywnie. Od marca odbierane będą tylko jeden raz w miesiącu. Natomiast odpady zielone oraz bioodpady będą odbierane przez cały rok. W miesiącach I, II, III, XI, XII odbierane będą raz w miesiącu, natomiast w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu. Odpady te gromadzić należy w pojemnikach przeznaczonych na tę frakcję odpadu lub w dowolnych workach zakupionych we własnym zakresie.

 

Przypominamy również o punkcie selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3, gdzie poza ustalonymi harmonogramami mieszkańcy posesji zamieszkałych (wielorodzinnych i jednorodzinnych) mogą bezpłatnie dostarczać nw. frakcje odpadu:
• papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,
• odpady zielone i bioodpady,
• odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczy,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• chemikalia tj. farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki itp.
Od marca punkt będzie dostępny dla mieszkańców dwa razy w tygodniu:
• poniedziałek od godziny 7.00 do godziny 16.00,
• czwartek od godziny 10.00 do godziny 19.00,
oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu nr tel. (32) 332-60-13 lub (32) 332-60-12.

 

W zakładce GospodarkaKomunalna/Odpady/Harmonogramy dostępny jest już harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok.