OFERTY PRACY

2018-08-10

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach", który będzie realizowany w CWR w Pyskowicach przy ul. gen Władysława Sikorskiego 83, Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: psycholog dziecięcy (1/2 etatu), psycholog (1/2 etatu), terapeuta rodzinny (1/2 etatu), asystent rodziny (pełny etat).

Oferty pracy

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

  • posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny.

 

CV należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@ops.pyskowice.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby OPS w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3 – wejście od ul. Nowej) w terminie do 31 sierpnia br. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 32 233 23 55.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) Ośrodek Pomocy Społeczne w Pyskowicach informuje Panią/Pana, że:
– administratorem danych Pani/Pana jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach
z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 3
– z inspektorem ochrony danych OPS w Pyskowicach można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl
– celem przetwarzania danych jest prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, a podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b) RODO;
– podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
– podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat;
– przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
– może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.