OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2017-04-07

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nw. stawki: stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny; stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona jest kwartalnie, w następujący sposób:

  • do 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,
  • do 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,
  • do 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,
  • do 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymał zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została wyliczona na podstawie danych wskazanych w deklaracji. Ze względu na fakt, iż w roku bieżącym obowiązują stawki opłaty na niezmiennym poziomie do właścicieli nieruchomości nie będą wysyłane informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym każdy z właścicieli dokonuje opłaty zgodnie ze stawką uchwaloną w roku 2016, w ww. terminach, w kasie Urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy, który wygenerowany został w momencie złożenia pierwszej deklaracji.

 

W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki opłaty, analogicznie jak w roku 2016 do mieszkańców nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia informujące o zmianach wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.