Opłata za odpady po staremu

2024-02-29

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Urząd Miejski w Pyskowicach przypomina, że stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r., terminy płatności oraz numery rachunków indywidualnych na jakie należy dokonać opłaty nie uległy zmianie. Dotychczasowa wysokość opłat obowiązuje zarówno za odpady odbierane z nieruchomości mieszkalnych, jak i z tzw. mieszanych, częściowo wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Element ozdobny, z pojemnikiami na śmiecie jako elementem głównym

Zgodnie z uchwałą nr L/465/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 27 października 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi aktualnie 38,00 zł/miesiąc od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a w podwójnej wysokości, gdy ten warunek nie jest spełniony.

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie urzędu miejskiego lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez gminę.

Zainteresowani znajdą więcej informacji pod linkiem: opłata za odpady.