OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZMIANA TERMINÓW

2013-07-17

Informujemy, że na terenie Gminy Pyskowice obowiązują nowe terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmieniony został formularz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczania opłaty co kwartał, w terminach do: 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca; 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca; 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września; 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty ustala się do dnia 30 września 2013 roku. Wszystkie osoby, które złożyły deklarację zapraszamy po odbiór zawiadomienia o indywidualnym numerze rachunku bankowego (pok. 309 i 310 UM w Pyskowicach). Apelujemy również do wszystkich osób, które nie dostarczyły deklaracji, o niezwłoczne jej złożenie. Więcej informacji w zakładce: Gospodarka komunalna/Odpady.