Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, iż 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodiny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo-Przygoda życia".

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie).

W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

Oferty można składać do dnia 11 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert


INFORMACJA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił II nabór wniosków w ramach III Modułu programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".

Do składania wniosków na zadanie związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu uprawnione są organizacje pozarządowe:

1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje zamieszczono w komunikacie pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-nabor-drugi/


Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Pyskowic. Na tej stronie znaleźć Państwo mogą wszelkie istotne dokumenty regulujące współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy organizacje do kontaktowania się z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych:

Urząd Miejski Pyskowice

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

tel. 32 332 60 00, 332 60 04, 332 60 78, 332 60 24

fax. 32 332 60 02

e-mail: info@pyskowice.pl, j.ziobrowska@pyskowice.pl, a.bilinska@pyskowice.pl , a.tomczyk@pyskowice.pl


Ważne linki: