Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Informujemy, że Wydział Spraw Społecznych i Sportu rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Propozycje zadań proszę sporządzić na poniższym formularzu i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Spraw Społecznych i Sportu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: s.nowak@pyskowice.pl.

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem „Programu współpracy...”, gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.


Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Pyskowic. Na tej stronie znaleźć Państwo mogą wszelkie istotne dokumenty regulujące współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy organizacje do kontaktowania się z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych:

Urząd Miejski Pyskowice

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

tel. 32 332 60 00, 332 60 04, 332 60 78, 332 60 24

fax. 32 332 60 02

e-mail: info@pyskowice.pl, j.ziobrowska@pyskowice.pl, s.nowak@pyskowice.pl, a.tomczyk@pyskowice.pl


Ważne linki:


 


Kontrola realizacji umów o udzielenie dotacji