Aktualności

18.06.2020 r.

Informujemy, że Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

 

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Propozycje zadań proszę sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: s.nowak@pyskowice.pl

 

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem „Programu współpracy...", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

15.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Pyskowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone
na linkowanych stronach.